1. Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de nagelsalon en de 

cliënt waarop de nagelsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen nagelsalon 

De nagelsalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelsalon zal 

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling 

van de behandeling. 

3. Afspraken & annulering 

De cliënt die een afspraak telefonisch of in de nagelsalon, via 

de website, WhatsApp maakt is bindend. 

De cliënt moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur 

voorafgaande melden aan Nagelstyling Desiree. Middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op 

de website; www.nagelstylingdesiree.nl, e-mail, Indien de cliënt deze verplichting niet of niet 

tijdig nakomt, zal Nagelstyling Desiree 50% (helft) van het gehele bedrag voor de afgesproken 

behandeling aan de cliënt berekenen. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De bovenstaande 

punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken 

Indien de cliënt 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, mag Nagelstyling Desiree de 

verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag berekenen aan de cliënt. Indien de 

cliënt 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelsalon komt, kan doorgang van de afgesproken 

behandeling niet gegarandeerd worden i.v.m. de volgende klant en zal bij annulering 50% (helft) van het bedrag 

aan de cliënt. berekend worden. Nagelstyling Desiree moet verhindering voor een afspraak zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet 

aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene 

wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Inbegrepen werkstakingen in de nagelsalon. 

4. Betaling 

Nagelstyling Desiree vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de nagelsalon en 

op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagelstyling Desiree vermeldt prijswijzigingen 

30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn 

geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt is. De cliënt dient na de behandeling de betaling á contant of per pin te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet Nagelstyling Desiree vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelsalon 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 

zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstyling Desiree neemt de persoonlijke 

gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Nagelstyling Desiree 

behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de W.B.P Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder 

schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

6. Geheimhouding 

Nagelstyling Desiree is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft 

medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als 

dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke 

bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te 

verstrekken. 

7. Aansprakelijkheid 

Nagelstyling Desiree is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelstyling Desiree is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante 

lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstyling Desiree is 

niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft 

meegenomen naar de nagelsalon. 

8. Garantie 

Nagelstyling geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. 

Deze garantie vervalt indien: 

*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon/nagelstyliste. 

*De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. 

*De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk 

afgebroken/afgetrokken. 

*De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het 

onderhoud van de kunstnagels. 

*De cliënt de adviezen voor noodzakelijke onderhoud van de kunstnagels, zoals beschreven niet 

heeft gevolgd. 

*De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. 

*De cliënt zwanger is of medicijnen gebruikt. 

*De cliënt (extreme) nagelbijter is. 

9. Beschadiging & diefstal 

Nagelstyling Desiree heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, 

apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie en de verzekering. 

10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen 

na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelstyling Desiree. De eigenaar moet de 

klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de 

behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is 

geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming 

kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

11. Nail Art 

Indien de cliënt/Nagelstyling Desiree een voorbeeld toont van een aan te brengen Nail Art ontwerp, dan geldt dit 

slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. 

Het copyright op aangebrachte Nail Art motieven berust bij de nagelsalon. Indien de cliënt de aangebrachte Nail Art 

laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de nagelsalon. 

Nagelstyling Desiree mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

12. Behoorlijk gedrag 

De cliënt behoort zich in de nagelsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. 

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen en onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelsalon het recht de cliënt de toegang tot de nagelsalon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

13. Roken, eten, huisdieren en kinderen 

Wordt in nagelsalon niet toegestaan in verband met de hygiëne en de beperkte ruimte. 

14. Geen derden 

Het is niet toegestaan om zonder overleg met de nagelstyliste iemand mee te nemen tijdens de behandeling. 

15. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Nagelsyling Desiree en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. 

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

16. Leeftijd 

Kunstnagels worden alleen gezet bij personen vanaf 16 jaar. 

17. Cadeaubonnen of geschenken 

Wanneer u iemand een geschenk of behandeling cadeau wilt doen kan ik u adviseren bij uw 

aankoop. Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar vanaf € 10.00. Cadeaubonnen zijn niet tegen contant geld inwisselbaar en zijn 1 jaar geldig na afgifte. 

17. Spaarkaarten 

Ik hanteer een klanten spaarkaart, waarmee men kan sparen voor een korting van 20% op 1 

navulbehandeling. 

ledere nieuwe cliënt ontvangt deze gratis kaart bij de eerste behandeling. 

De kaart bevat 10 stempelvakjes. Na ieder behandeling ontvangt de cliënt 1 stempel. 

Bij een volle kaart wordt een 20% korting in mindering gebracht op de eerstvolgende 

behandeling. 

* Deze kaart is op naam van de cliënt en niet overdraagbaar aan andere personen. 

* Deze kaart is niet inwisselbaar tegen contant geld. 

* De nagelstudio behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden deze spaarkaart ten alle 

tijden te beëindigen.